Taisyklės

1. Sąvokos

1.1. Pirkimo – pardavimo sąlygos ir taisyklės – nuotolinės prekės ar paslaugos pirkimo/pardavimo sutarties, kuriomis nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo pareigos bei teisės, įsigyjant prekes ir paslaugas bei apmokėjimo sąlygos už jas, prekių pristatimo (jei prekė siunčiama) ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybės ir su kitomis prekių ir paslaugų pirkimu/pardavimų atliekamų www.ingazuolyte.lt internetiniame puslapyje susijusiomis nuostatomis.

1.2. Pardavėjas – MB „INZO“

1.3. Pirkėjas – 1) asmuo sulaukęs pilnametystės pagal LR įstatymus, kurio veiksnumas nėra apribojamas teismo tvarka; 2) juridinis asmuo; 3) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

1.4. Asmens duomenys – Pirkėjo vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Sąlygos ir taisyklės yra privalomas teisinis dokumentas abiem šalims, jame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės ir pareigos, pristatymo ir grąžinimo tvarka, prekių įsigijimo ir apmokėjimo sąlygos, šalių atsakomybė bei kitos galimos sąlygos susijusios su prekių ir paslaugų pirkimu/pardavimu inertiniame puslapyje – ingazuolyte.lt.

2.2. Pardavėjas pasilieką teisę bet kuriuo metu pakeisti, papildyti ar taisyti taisykles. Apie taisyklių pakeitimus, taisymus ar papildymus Pirkėjai informuojami svetainėje ingazuolyte.lt/taisykles su kuriomis Pirkėjai turi susipažinti prieš pirkdami prekę/paslaugą. Naujos taisyklės ir taisyklių pataisymai bei papildymai įsigalioja jas paskelbus ingazuolyte.lt/taisykles puslapyje su prierašu “Taisyklių pakeitimas” ir taisyklių pakeitimo data.

2.3. Pirkti prekes ir paslaugas iš ingazuolyte.lt internetinio puslapio turi teisę tik tie Pirkėjai kurie atitinka 1.3 taisyklių punktą. Registruodamasis ir pirkdamas prekes ir paslaugas Pirkėjas patvirtina, kad atitinka 1.3 punkto reikalavimus. Pardavėjas pasilieka teisę kilus neaiškumams paprašyti Pirkėjo dar kartą patvirtinti asmeninius duomenis.

2.4. Pardavėjas turi teisę neparduoti prekės ir/arba sustabdyti paslaugos teikimą Pirkėjui nepatvirtinus 1.3 punkte nurodytų reikalavimų.

3. Asmens duomenų apsauga

3.1. Pirkdamas prekes ir paslaugas iš ingazuolyte.lt Pirkėjas sutinka, kad jo vardą ir pavardę, elektroninį adresą, telefono numerį ingazuolyte.lt tvarkytu tiesioginės rinkodaros ir veiklos analizės tikslais.

3.2. Jei Pirkėjas nepageidauja, kad pagal 3.1. punktą jo duomenys būtu tvarkomi, Pirkėjas privalo nepažymėti varnelės “Sutinku su ingazuolyte.lt pirkimo-pardavimo taisyklėmis”. Jei Pirkėjas nebenori, kad jo duomenys būtu naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais Pirkėjas privalo informuoti Pardavėją elektroniniu paštu.

3.3. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo suteikti Asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių ir paslaugų pardavimo ingazuolyte.lt tikslais, bei tiesioginės rinkodaros ir analizės tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiems asmenims išskyrus šiuos avėjus:

3.3.1. vykdant užsakymą ar teikiant kitas paslaugas – Pardavėjo partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas Pirkėjo užsisakytas paslaugas;
3.3.2. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;
3.3.3. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.

3.4. Pirkėjas turi šias teises:

3.4.1. Būti informuotas apie savo Asmens duomenų tvarkymą.

3.4.2. Susipažinti su savo pateiktais Asmens duomenimis ir žinoti kaip jie yra tvarkomi.

3.4.3. Gauti informaciją kam ir kokiu tikslu yra tvarkomi jo Asmens duomenys, kam jie buvo suteikti.

3.4.4. Reikalauti ištaisyti arba sunaikinti savo Asmens duomenis ir sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus.

3.4.5. Nesutikti, kad jo Asmens duomenys būtų tvarkomi.

3.5. Pirkėjas pirkdamas prekes ir paslaugas ingazuolyte.lt puslapyje sutinka, kad Pardavėjas turi teisę laikyti jo duomenis serveryje neterminuotai, esant visiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis.

3.6. Pardavėjui, Lietuvos pašto darbuotojui ar kurjerių tarnybos darbuotojui pateiktas susipažinti Pirkėjo tapatybės patvirtinimo dokumentas ir jame esantys duomenys yr naudojami tik nustatant asmens tapatybę ir identifikavimui.

3.7. Prašymą ar nurodymą susijusį su Asmens duomenų tvarkymu. Pirkėjas privalo pateiktu raštu išsiųsdamas elektroninį laišką adresu: info@ingazuolyte.lt. Pardavėjas gavęs tokį prašymą ar nurodymą iš Pirkėjo privalo ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų pateikti Pirkėjui raštišką atsakymą el.paštu bei atlikti prašyme ar nurodyme nurodytus veiksmus ar atsakyti, kodėl juos atsisako atlikti.

4. Prekių užsakymas, pirkimo – pardavimo teisinių santykių sukūrimo momentas

4.1. Pirkėjas užsakydamas prekes ar paslaugas iš ingazuolyte.lt internetinio puslapio privalo Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose nurodyti tinkamą informaciją prekių užsakymo įvykdymui: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Pirkėjas sutinka, kad jam elektroniniu paštu ar SMS žinute būtu siunčiama informacija ir pranešimai būtini prekių užsakymų vykdymui. Pirkėjas sutinka, kad Pirkėjo Asmens duomenų dalis būtu perduodami Pardavėjo partneriams (duomenų tvarkytojams) siekiant tinkamai vykdyti užsakymą ir tinkamai suteikti paslaugą.

4.2. Pirkėjui išsirinkus prekę ar paslaugą ir suformavus prekių krepšelį bei jį patvirtinus įvykdant visus užsakymo žingsnius laikoma, kad tarp Pirkėjo ir Pardavėjo buvo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis ir teisiniai pirkimo-pardavimo santykiai.

4.3. Pirkėjas yra informuojamas elektroniniu paštu ar SMS žinute kai visi užsakymo žingsniai yra atlikti teisingai.

4.5. Pirkėjo užsakymai yra saugomi ingazuolyte.lt duomenų bazėje.

5. Pirkėjo teisės

5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes ir paslaugas ingazuolyte.lt internetiniame puslapyje Taisyklių nustatyta tvarka.

5.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakytų prekių ir paslaugų Taisyklių numatyta tvarka.

5.3. Pirkėjas turi teisę grąžinti prekes ir paslaugas Taisyklių nustatyta tvarka.

5.4. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse.

6. Pirkėjo įsipareigojimai

6.1. Pirkėjas, pirkdamas prekes ir naudodamasis ingazuolyte.lt paslaugomis , įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų svetainėje – ingazuolyte.lt/taisykles ir ingazuolyte.lt/grazinimas, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

6.2. Užsiregistravęs arba pirkdamas prekes ir paslaugas internetiniame puslapyje ingazuolyte.lt Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti, kad pateikta informacija ir Asmens duomenys nėra klaidingi ar neteisingi.

6.3. Pasikeitus Pirkėjo duomenims registracijos ir pirkimo formoje Pirkėjas privalo informuoti Pardavėją el.paštu: info@ingazuolyte.lt.

6.4. Pirkėjas yra atsakingas už savo prisijungimo ir registracijos duomenis ir negali jais dalintis su trečiaisiais asmenimis ir sudaryti sąlygų šiuos duomenis gauti tretiems asmenims ir jų grupėmis. Pirkėjas registruodamasis ir pirkdamas produktus bei paslaugas sutinka, kad yra tiesiogiai atsakingas už nuostolius atsiradusius dėl neteisėto Pirkėjo Paskyros ir Duomenų panaudojimo ir neapsaugojimo nuo trečiųjų asmenų ir jų grupių.

6.5. Jei Pirkėjo prisijungimo duomenys ir registracijos informacija tampa žinomi tretiems asmenims, Pirkėjas privalo informuoti Pardavėją nedelsiant el.paštu: info@ingazuolyte.lt, per vieną darbo dieną nuo duomenų nutekinimo.

6.6. Pirkėjas įsipareigoja registruoti tik vieną vartotoją ingazuolyte.lt puslapyje, ir nekurti daugiau papildomų vartotojų savo ar kitų duomenimis.

6.7. Kai prisijungimo prie Pirkėjo paskyros duomenys tapo žinomi tretiems asmenims, Pardavėjas tokią paskyrą panaikina ir suteikia teisę Pirkėjui susikurti naują Paskyrą.

6.8. Pirkėjo vartotojo duomenims tapus žinomiems tretiems asmenims Pardavėjas panaikiną šį vartotoją ir suteikią teisę Pirkėjui susikurti naują vartotoją su naujais prisijungimo duomenimis.

6.9. Pirkėjas privalo susimokėti už užsakytas prekes ir paslaugas per nurodytą laikotarpį.

6.10. Pirkėjas užsiregistravęs ir pirkdamas paslaugą iš ingazuolyte.lt privalo laikytis gautais nurodymais ir prisijungti prie kursų/konsultacijos jam paskirtu laiku. Negalėdamas prisijungti prie kursų/konsultacijos vykstančiu jam paskirtu laiku Pirkėjas privalo informuoti Pardavėją likus ne daugiau nei vienai darbo dienai iki susitikimo.

6.10.1 Pirkėjui suteikta mokymo informacija ir medžiaga yra skirta konkrečiai jam ir ši medžiaga negali būti platinama ar viešinama tretiems asmenims.

7. Pardavėjo teisės

7.1. Pardavėjas pasilieką teisę sustabdyti ar keisti svetainės ingazuolyte.lt funkcijas, išdėstymą, nutraukti ar koreguoti svetaines funkcijas.

7.2. Pardavėjas pasilieką teisę sustabdyti ar nutraukti teikiamas paslaugas esančias ingazuolyte.lt svetainėje.

7.3. Pardavėjas pasilieka teisę keisti paslaugų esančių – ingazuolyte.lt, apimtį, būdą, paslaugų teikimą, keisti paslaugų ir prekių kainas.

7.4. Pirkėjui bandant pakenkti svetainės ingazuolyte.lt stabilumui ir informacijos saugai, Pardavėjas turi teisę apriboti ar panaikinti Pirkėjo vartotoją ir Pirkėjo veiksmus, bei galimybe naudotis svetaine – ingazuolyte.lt iš anksto apie tai informavęs vartotoją el.paštu ar telefoniniu skambučiu. Kenksmingi veiksmai yra tokie kaip: bandymas įsilaužti į puslapio duomenų bazę, bandymas apeiti apmokėjimo sistemas perkant prekę, bandymas atlikti pirkimą naudojantis kito vartotojo paskyra kuri yra registruota ne jo vardu. Vartotojas turi teisę susisiekti su puslapio administracija el.paštu ir kelti klausimą kodėl jo paskyra sustandyta arba panaikinta. Puslapio administracija įsipareigoja atsakyti klientui per ateinančias 5 darbo dienas ir paaiškinti situaciją. Per 30 dienų nuo varotojo užklausos gavimo Pardavėjas informuoja pirkėją dėl tolimesnės galimybės naudotis puslapiu. Jei buvo padaryta žala puslapiui dėl kurios Pardavėjas turėjo finansinių nuostolių arba buvo nutekinami puslapio duomenų bazės informacija, – Pardavėjas turi teisę nebeleisti šiam vartotojui naudotis puslapio. Kitais atvėjais Pardavėjas turi atkurti vartotojo paskyrą.

Jei žalinga vartotojo veikla buvo nustatyta po prekės pardavimo ir pinigų gavimo iš vartotojo sąskaitos, – Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus, tačiau užsakymą Pardavėjas sustabdo ir prekių nesiunčia.

8. Pardavėjo įsipareigojimai

8.1. Pardavėjas įsipareigoja teikti paslaugas ir prekes pagal Taisyklėse numatytas nuostatas ir sąlygas, sudaryti Pirkėjui galimybe pirkti ir naudotis ingazuolyte.lt teikiamomis paslaugomis ir prekėmis.

8.2. Pardavėjas įsipareigoja tvarkyti Pirkėjo Asmens duomenis pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką ir Taisyklių 3 punkte nurodytomis nuostatomis.

8.3. Informuoti Pirkėją apie Taisyklių 7.1. – 7.4 punktuose atliekamus pakeitimus.

8.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes ir paslaugas jo nurodytu adresu ar numatytu paslaugos pristatymo būdu pagal “Prekių pristatymo sąlygos” taisykles.

8.5. Pardavėjas įsipareigoja priimti Pirkėjo grąžinamas prekes ir paslaugas pagal “Prekių ir paslaugų grąžinimo sąlygos” nurodytas nuostatas.

9. Apsikeitimas informacija

9.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Taisyklių 3.2 numatyta tvarka į Pirkėjo nurodytą kontaktinę informaciją.

9.2. Kilus klausimams ar sprendžiant problemą Pirkėjas pranešimus siunčia į Pardavėjo “Kontaktai” puslapyje nurodytus kontaktus.

10. Baigiamosios nuostatos

10.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

10.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

10.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

11. Prekių pristatymas

11.1 Pirkėjui užsakant prekes svetainėje – ingazuolyte.lt, jis pasirenka pristatymo būdą. Pirkėjas užsakydamas prekes privalo užpildyti reikiamus duomenis reikalingus tinkamai atlikti paslaugą. Jei, duomenys yra užpildomi netinkamai dėl Pirkėjo kaltės – visą atsakomybę dėl prekės neatvykimo tiesiogiai prisiima Pirkėjas. Prekės pristatomos Lietuvos Respublikos teritorijoje. Dėl pristatymo į kitas šalis Pirkėjas gali kreiptis el. paštu info@ingazuolyte.lt.

11.2.Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes pagal jo pasirinktą atsiėmimo metodą. Pirkėjui neatsiėmus prekių pagal jo pasirinktą būdą ir neinformavus Pardavėjo apie tai Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų Pardavėjui. Prekei grįžus į prekės siuntėjo adresą už pakartotiną prekės išsiuntimą Pirkėjas turi susisiekti su Pardavėju pagal nurodytus kontaktinius duomenis. Už pakartotiną siuntimą, kai Pirkėjas neatsiėma prekių pagal šį punktą, – Pirkėjas siuntimo išlaidas turi apsimokėti pats.

11.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. 

Pagal Civilinio kodekso 6.359 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta Pardavėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sutarties sudarymo dienos (jeigu šalys nesusitaria kitaip) pristatyti daiktus juos perduodant pirkėjui arba perleidžiant pirkėjui jų valdymą. Jeigu pardavėjas neįvykdė savo pareigos pristatyti daiktus per sutartyje ar šio straipsnio 2 dalyje nustatytą terminą, pirkėjas pateikia reikalavimą pristatyti daiktus per papildomą protingą terminą, atsižvelgdamas į aplinkybes. 

Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. 

Pagal Civilinio kodekso 6.359 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta Pardavėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sutarties sudarymo dienos (jeigu šalys nesusitaria kitaip) pristatyti daiktus juos perduodant pirkėjui arba perleidžiant pirkėjui jų valdymą. Jeigu pardavėjas neįvykdė savo pareigos pristatyti daiktus per sutartyje ar šio straipsnio 2 dalyje nustatytą terminą, pirkėjas pateikia reikalavimą pristatyti daiktus per papildomą protingą terminą, atsižvelgdamas į aplinkybes. 

11.4. Pardavėjas visais atvejais atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo termino pažeidimą, kai šis pažeidimas yra padarytas dėl ne nuo Pardavėjui priklausančių aplinkybių.

12. Prekių garantija

12.1. Pagal  Civilinio kodekso 6.317 straipsnį, Pardavėjas suteikia savo prekėms garantiją. Civilinis kodeksas nustato dviejų rūšių daiktų garantijągarantiją pagal įstatymą, kuri galioja dvejus metus nuo prekės įsigijimo dienos (Civilinio kodekso 6.338 straipsnis), ir sutartinę arba komercinę (kokybės) garantiją, kuri laikoma papildoma garantija, suteikiama pardavėjo šalia garantijos pagal įstatymą. Vadovaujantis Civilinio kodekso 6.364 straipsnio 1 dalimi, vartotojas dėl netinkamos kokybės prekės turi teisę kreiptis į pardavėją per dvejus metus nuo daikto perdavimo dienos. 

Pirkinių krepšelis